2009 - Pokrycie dachu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Głogów: Wymiana pokrycia dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie
Numer ogłoszenia:               86605 - 2009       ; data zamieszczenia: 04.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
 Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie , ul. Królewska 14, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel.               0-76 835 82 45       , faks 0-76 835 82 45.
• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pp17.glogow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: - Rozebranie obecnego pokrycia dachowego ok. 1080 m2, - Rozebranie obróbek blacharskich ok. 305m2, - Uzupełnienie tynków na kominach i ściankach ok.240 m2, - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 x po1036m2, - Obróbki z blachy ocynkowanej ok. 185m2, - Demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej ok. 407m Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.14-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł /słownie: trzy tysiące złotych
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 3) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za robotę podobną uzna wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w jednym zadaniu w ilości co najmniej 500 m2. 4) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do: o sieci instalacji elektrycznych o robót ogólnobudowlanych o posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB 5) Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 80.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 80.000,00 zł . 6) Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia /nie spełnia. 
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Protokół z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez inspektora nadzoru. 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. 4) Harmonogram rzeczowo - finansowy robót w układzie miesięcznym Uwaga ! Podane przy poszczególnych pozycjach przedmiaru numery katalogów mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca ma prawo stosować przy wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru kalkulację własną. 5) Dowód wniesienia wadium. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jak wyżej. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: • Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów, przez pozostałych wykonawców, do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, • Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 8) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał.Nr 2 do SIWZ, 9) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 7) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3-ch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał Nr 4 do SIWZ. 9) Wykazu osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 4 do SIWZ 10) Informacja nt. części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zał Nr 5 do SIWZ. 11) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 12) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 80.000,00 - zł. lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 80.000,00 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 13) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 14) Oświadczenie Wykonawcy wskazujące materiały dekarskie, które zostaną użyte do wykonania zamówienia tj. środek gruntujący, papa samowentylująca, papa wierzchniego krycia, 15) Karty techniczne stosowanych materiałów lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały do stosowania na obszarze Polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pp17.glogow.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne Nr 17 ul. Królewska 14 67-200 Głogów pok.kierownika gospodarczego.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 17 ul. Królewska 14 67-200 Głogów pok. dyrektora i kierownika gospodarczego.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


  

SIWZ.doc

PRZEDMIARY

PP17 Seg A.pdf

PP17 Seg B.pdf

PP17 Seg C.pdf

SST.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Publiczne nr 17
Data utworzenia:2018-10-22
Data publikacji:2018-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Rybakowska-Olszak
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Rybakowska-Olszak
Liczba odwiedzin:2035